31 ปี 29 ล้าน กลุ่มออมทรัพย์ร้อยล้านคลองเปียะ ทำได้อย่างไร ?

 

แต่เดิมชาวบ้านในตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นหนี้สินกันมาก ทั้งในและนอกระบบ    ลุงอัมพร ด้วงปาน ผู้ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ เชื่อว่าการออมคือจุดเริ่มต้นของการแก้ ปัญหาความยากจน  สามารถพึ่งตนเองได้  จึงร่วมกับชาวบ้านในชุมชนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในปีพ.ศ. 2523 โดยมีสมาชิกเพียงไม่กี่สอบคน  มีเงินออมครั้งแรกเพียง 2,850 บาท   แต่ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะมีสมาชิกมากถึง 7,200 คน จาก 11 หมู่บ้าน และมีเงินออมร่วมกันเกือบ 300 ล้านบาท ทั้งยังจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอีกมากมาย เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาลได้จาก รพ.ของรัฐได้ 100 %

สำหรับคนตำบลคลองเปียะ การออม คือ เครื่องมือในการสร้างวินัยที่ทรงพลังมากที่สุด ในการสร้างชุมชนและสร้างชาติ กลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะ จึงเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ด้านองค์กรการเงินและสวัสดิการของชุมชนระดับประเทศ ภายใต้มหาวิทยาลัยคลองเปียะ ที่มีคนมาศึกษาดูงานจากภายในและต่างประเทศ ทั้งผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา เมื่อนับจากสมุดเยี่ยมตกปีละ มากกว่า ๑๕,๐๐๐  คน น้าอัมพร หวังว่าอีกไม่เกิน ๒๕  ปีตำบลคลองเปียะ จะมีเงินทุนของชุมชนถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาท

 

***สนับสนุนสื่อคุณภาพ สนใจ DVD รายการ ติดต่อได้ที่ 0-2663-4064***

ติดต่อสื่อสารรายการได้ทาง  Facebook  เวทีชาวบ้าน


  • เวทีชาวบ้าน

  • Advertisement

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ติดต่อลงโฆณา 02-663-4064 (คุณชาย)